Chủ Nhật, Tháng Hai 25, 2024
0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Trang chủPháp NgữThế nào mới thật là người hành đạo

Thế nào mới thật là người hành đạo

NIỆM PHẬT, SÁM HỐI, NGỒI THIỀN, LỄ BÁI, KINH HÀNH, ĐỀU LÀ PHƯƠNG TIỆN PHÁ TRỪ VỌNG NGHIỆP, MỞ RỘNG CHÂN TÂM. NẾU THÂN, MIỆNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC ẤY, MÀ LÒNG CÒN DẪY ĐẦY NGHIỆP CHƯỚNG THAM, SÂN, SI, THÌ ĐÂU GỌI LÀ HÀNH ĐẠO?

Có những Phật tử tuy ăn chay, bố thí, tụng kinh, niệm Phật, nhưng chỉ chú ý về hình thức, không quan tâm đến việc dứt trừ phiền não vọng duyên. Nên biết, nếu phiền vọng tăng một phần, tất đạo tâm phải thối một phần, dù có tụng kinh niệm Phật cũng không được thanh tịnh. Cho nên trong Kinh Pháp Bảo Đàn, đức Lục Tổ đã bảo:

Người mê tu phước chẳng tu đạo
Bảo rằng tu phước ấy là đạo
Bố thí cúng dường phước không lường
Nơi lòng ba ác vẫn còn tạo.

Chữ Đạo của đức Lục Tổ nói, chỉ cho chân tâm thanh tịnh. Tất cả đường lối tu hành đều là phương tiện trở về chân tâm ấy. Chứng được chân tâm mới hoàn phục tánh bản giác, thoát nỗi khổ luân hồi, mà điểm căn bản để tu chứng, là phải dứt trừ phiền não vọng niệm.

Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật cũng dạy: “Bậc sa môn hành đạo đừng giống như con trâu kéo chiếc cối xay, thân tuy hành đạo mà tâm đạo chẳng hành. Nếu tâm đạo được hành, cần gì dùng thân hành đạo?” Niệm Phật, sám hối, ngồi thiền, lễ bái, kinh hành, đều là phương tiện phá trừ vọng nghiệp, mở rộng chân tâm. Nếu thân, miệng áp dụng hình thức ấy, mà lòng còn dẫy đầy nghiệp chướng tham, sân, si, thì đâu gọi là hành đạo? Trái lại, tuy không dùng hình thức đó, nhưng tâm vẫn luôn luôn trong sáng như gương nguyệt hồ thu, mới thật là người hành đạo.

– Trích sách Niệm Phật Thập Yếu, HT. Thích Thiền Tâm dịch

Bài Viết Gần Đây

Bài Phổ Biến

Bình Luận Gần Đây