Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024
0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Trang chủPháp NgữĐẠI SƯ LIÊN TRÌ KHAI THỊ VỀ VIỆC KẾT XÃ NIỆM PHẬT...

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ KHAI THỊ VỀ VIỆC KẾT XÃ NIỆM PHẬT VÀ LẬP HỘI PHÓNG SANH.

Việc kết xã niệm Phật bắt nguồn từ đại sư Huệ Viễn ở Lô sơn. Người lập xã thời nay có thể sánh bằng với đại sư Huệ Viễn chăng? Những người kết xã có thể được như mười tám vị Hiền sĩ ở Lô sơn không? Do vậy [việc kết xã lập hội] hãy nên ít người hơn là nhiều người. Người chân thật tu Tịnh độ cũng giống như vị tăng trong thiền đường, còn như việc nam nữ đến cùng tu trong xã thì tại Lô sơn chưa từng có. Người nữ nên ở nhà niệm Phật, chớ dự vào đoàn thể chúng nam để tránh sự hiềm trách của người đời, hộ trì chánh pháp của Phật không có gì quan trọng hơn điều này. Nguyện khắp đồng tu cùng vâng giữ!

Lại nói đến hội phóng sanh thì cũng nên ít người hơn là nhiều người, cho đến người chân thật phóng sanh cũng giống như người trong hội niệm Phật đã nói. Theo ngu ý của tôi, mỗi người nên tùy lúc thấy được, tùy phần khả năng mà mua rồi đem thả, có thể đến cuối quý hoặc cuối năm cùng nhóm họp để ước tính số lượng đã thả, thảo luận sách tấn lẫn nhau, chốc lát rồi ra về. Chẳng cần phải tốn cơm chay thiết đãi, cũng chẳng làm mất thời gian của mọi người, như vậy rất tốt. Nguyện khắp đồng tu cùng vâng giữ!

– Trích Vân Thê Pháp Vựng, Liên Trì đại sư khai thị, Hiếu An và Từ Khiêm chuyển ngữ. 

Bài Viết Gần Đây

Bài Phổ Biến

Bình Luận Gần Đây