Hiện nay ở trên cửa miệng nói người học Phật rất nhiều, nhưng trên thực tế hoàn toàn không có người thật sự đang học Phật. Mỗi ngày đọc tụng một chút kinh, niệm một chút Phật hiệu, đây không được xem là học Phật. Chủ tâm của Phật, cách làm người của Phật như thế nào cũng không biết, vậy sao có thể nói là học Phật được.

Tâm của Phật là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác. Trong “Kinh Vô Lượng Thọ” nói là “Thanh tịnh, bình đẳng, giác”. Chúng ta có học hay không? Tâm của chúng ta có thanh tịnh hay không? Ở trong tâm vẫn còn tham sân si mạn là không thanh tịnh. Cần phải đem tham sân si mạn đào thải hết, đây gọi là học Phật. Ở trong tâm vẫn còn thị phi nhân ngã là không bình đẳng. Trong “Kinh Kim Cang” nói tứ tướng, tứ kiến, bạn chưa có thể đem nó buông xả, vậy thì đâu gọi là học Phật được? Vẫn là mê chứ không giác như cũ. Cho nên chúng ta lấy cái tiêu chuẩn này để quan sát, chúng ta chưa học Phật.

Vẻ bề ngoài tuy nói quy y bao nhiêu năm rồi, mà vẫn ở ngoài cửa chứ chưa có vào cửa, đây là điều chúng ta cần phải kiểm điểm, cần soi lại. Bố thí là gì vậy? Bố thí là buông xả. Chúng ta điểm nào buông xả rồi? Sự việc nào buông xả rồi vậy? Buông xả không phải việc gì cũng không làm. Sau khi buông xả rồi, chúng ta sống làm việc sẽ tích cực hơn, làm viên mãn hơn. Buông xả là buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Sau đó những gì làm ra, không những là bạn làm ra ở trong công việc, đời sống thường ngày của mình là giống như những gì Thế Tôn thị hiện.

Trích lục từ Kinh Kim Cang giảng ký tập 224 ,HT Tịnh Không chủ giảng.

Chúng ta vì ai mặc áo, vì ai ăn cơm, vì ai sống ở trên cái thế gian này? Vì tiếp nối huệ mạng Phật, vì hoằng pháp lợi sinh. Hoằng pháp lợi sinh, không phải nói giảng kinh thuyết pháp là hoằng pháp lợi sinh, không phải vậy. Bạn ở trong xã hội làm nên tấm gương tốt chính là hoằng pháp lợi sinh. Khi bạn làm một người tốt khiến người khác nhìn thấy, bắt chước bạn, học tập theo bạn, bạn chính là hoằng pháp lợi sinh, không cần nói một câu nào. Cái gia đình này của bạn rất chỉnh tề, là làm tấm gương cho tất cả gia đình, bạn vậy không phải hoằng pháp lợi sinh là gì chứ? Bất luận bạn làm việc trong ngành nghề nào. Bạn kinh doanh mở cửa tiệm, bạn là tấm gương cho tất cả cửa tiệm. Bất luận là ngành nào, bất luận là loại nghề nghiệp nào đều là hình ảnh tốt, tấm gương tốt của thế gian, đây chính là hoằng pháp lợi sinh. Hoằng pháp lợi sinh là nghĩa rộng, không hạn cuộc ở giảng kinh thuyết pháp, đây đều là ở trong bố thí. Trì giới. Trì giới cũng là nghĩa rộng. Ý nghĩa chính là tuân thủ phép tắc. Bất luận làm sự việc gì, đều phải dựa theo phép tắc mà làm. Trì giới chính là giữ quy củ, giữ phép tắc, gọn gàng ngăn nắp, không hạn cuộc ở giới điều mà Phật nói. Cái giới điều đó chỉ nói mấy cái nguyên tắc mà thôi. Phật nói không sát sanh, ý nghĩa của nó là không làm não hại tất cả chúng sanh. Bạn thấy phạm vi của nó rộng biết bao. Từng câu từng chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa.